95.4 - Dorozhnoe Radio


Propagation Date UTC Distance, km Azimuth, deg. Receiver Antenna
Tropo 2014.11.09 22:11 702 124 Sony XDR-F1HD V, Yagi 5 el.2010-2017 Vladimir Doroshenko